Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mažeikių Gabijos gimnazijos nuostatai 2023-11-17 09:51:33 5.88 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-13 09:48:28 524.19 KB
Tvarkų aprašai
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023-11-13 10:21:26 369.37 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:09 929.45 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:19 601.79 KB
COVID-19 viruso valdymo tvarka 2023-01-05 16:20:08 377.26 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2023-11-10 09:28:43 214.43 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-14 10:07:05 3.08 MB
III—IV klasių individualaus ugdymo keitimo tvarkos aprašas 2023-11-17 10:05:50 829.7 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarkos aprašas 2023-11-17 10:04:33 948.21 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2023-11-07 13:53:35 546.83 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-17 13:50:23 392.31 KB
Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų planavimo, vykdymo ir rezultatų skelbimo tvarkos aprašas 2023-11-17 10:06:34 2.57 MB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-10-24 15:53:07 377.85 KB
Smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka 2023-04-13 09:53:12 270.16 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:53:25 253.55 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2023-11-13 10:48:51 224.23 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-11-13 10:52:56 418.48 KB
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2023-11-10 09:55:01 212.9 KB
Priėmimas į gimnaziją
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2023-04-13 09:54:03 192.54 KB
Prašymai
Prašymas į I klasę 2023-11-07 11:23:58 14.34 KB
Prašymas į II klasę 2023-11-07 11:24:17 14.28 KB
Prašymas į III klasę 2023-11-07 11:24:38 14.26 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35