Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Liuda Braslauskienė Vadovo pavaduotoja ugdymui
CV

Kab. Nr. Pavaduotojai ugdymui 

II vadybinė kategorija

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (+370 443) 65 270

El. paštas Rašyti

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.

Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra; užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, fotografija, grafinis dizainas, muzika, šokis, teatras; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas.

Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:

privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;

laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.

Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo.

Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo planą pagal mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą.

Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal mokyklos nustatytą individualaus plano keitimo tvarką.

Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.

Mokykla privalo užtikrinti, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane būtų ne mažiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla turi užtikrinti galimybę įgyvendinti savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar modulius.

Mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina mokinius jomis užsiimti. Šias veiklas rekomenduojama įtraukti į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.

Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ar pasirenkamąjį dalyką.

Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus metus:

Ugdymo sritys, dalykai

Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui įgyvendinti

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Dorinis ugdymas

70

 

 

Tikyba

 

70

Etika

 

70

Kalbos

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

280

280

350

Užsienio kalbos

 

Kursas, orientuotas į B1 mokėjimo lygį

Kursas, orientuotas į B2 mokėjimo lygį

Užsienio kalba (...)

210

210

210

Ugdymo sritys, dalykai

Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui įgyvendinti

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Socialinis ugdymas

140

 

 

Istorija

 

140

210

Geografija

 

140

210

Matematika

210

210

315

Informacinės technologijos

 

70

140

Gamtamokslinis ugdymas

140

 

 

Biologija

 

140

210

Fizika

 

140

245

Chemija

 

140

210

Meninis ugdymas ir technologijos

140

 

 

Dailė

 

140

210

Muzika

 

140

210

Teatras

 

140

210

Šokis

 

140

210

Grafinis dizainas

 

140

210

Fotografija

 

140

210

Technologijos (kryptys):

 

 

 

Turizmas ir mityba

 

140

210

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

140

210

Fizinis ugdymas

140–210 (4–6)

 

 

Fizinis ugdymas***

 

140/210

280

Žmogaus sauga**

17,5

17,5

17,5

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai / Projektinė veikla

 

 

 

Brandos darbas

17,5–37

 

 

Mokinio pasirinktas mokymo turinys

 

Iki 26

Iki 26

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę / per mokslo metus

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per savaitę; 1008– III gimnazijos klasėje, 952 – IV gimnazijos klasėje.

Neformalusis švietimas (valandų skaičius) klasei

210 valandų

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

840 pamokų dvejiems mokslo metams

Pastabos:

** integruojama į ugdymo turinį;

*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35