Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mažeikių Gabijos gimnazijos nuostatai 2023-03-09 16:05:53 1.49 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-13 09:48:28 524.19 KB
Tvarkų aprašai
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023-04-13 09:48:54 293.68 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:09 929.45 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:19 601.79 KB
COVID-19 viruso valdymo tvarka 2023-01-05 16:20:08 377.26 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2023-04-13 09:51:36 1.79 MB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:51:49 339.45 KB
III—IV klasių individualaus ugdymo keitimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:52:02 155.99 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarkos aprašas 2023-04-13 09:52:21 183.32 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-04-13 09:52:43 1 MB
Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas 2023-04-13 09:52:55 715.43 KB
Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų planavimo, vykdymo ir rezultatų skelbimo tvarkos aprašas 2023-04-13 10:01:21 482.31 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-04-13 10:01:44 140.87 KB
Priedas apie kalbos ir matematikos pažymius 2023-01-05 16:20:08 205.62 KB
Smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka 2023-04-13 09:53:12 270.16 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:53:25 253.55 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2023-04-13 09:53:37 653.76 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-01-30 13:01:53 191.36 KB
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2023-04-13 09:46:07 814.47 KB
Priėmimas į gimnaziją
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2023-04-13 09:54:03 192.54 KB
Prašymai
Prašymas į I klasę 2023-03-09 16:23:52 12.64 KB
Prašymas į II klasę 2023-03-09 16:24:19 12.55 KB
Prašymas į III klasę 2023-03-09 16:24:40 12.54 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35