Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Jurgita Jokubauskienė Tėvų atstovas Narė
2. Laima Daujotienė Tėvų atstovė Narė
3. Lina Žurauskienė Tėvų atstovė Narė
4. Arūnas Bubliauskas Tėvų atstovas Narys
5. Raimonda Brikienė Tėvų atstovas Narė
6. Ingrida Muturė Mokytojų atstovė Narė
7. Jolanta Daugelė Mokytojų atstovė Pirmininkė
8. Genovaitė Meinorienė Mokytojų atstovė Narė
9. Laima Prialgauskienė Mokytojų atstovė Narė
10. Linas Ligeikis Mokytojų atstovas Narys
11. Gvidas Šakinis Mokinių atstovas Narys
12. Paulius Daraška Mokinių atstovas Narys
13. Liucija Agnietė Nagytė Mokinių atstovas Narys
14. Maja Kaminskaitė Mokinių atstovas Narys
15. Kristupas Šimkus Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, Gimnazijos ugdymo programas, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos vadovas.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Teikia siūlymus Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovui.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Pasirenka Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.
 • Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35