Bibliotekos tvarkos taisyklės

Bendroji dalis

 1. Bibliotekos ir skaityklos fondas yra gimnazijos turtas. Juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, darbuotojai.
 2. Biblioteka ir skaitykla garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą.
 3. Naudojimasis biblioteka ir skaitykla yra nemokamas.
 4. Bibliotekos ir skaityklos darbo laiką tvirtina gimnazijos direktorius. Prieš nedarbo dieną skaitytojai aptarnaujami viena valanda trumpiau.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

 1. Gimnazijos mokiniai ir darbuotojai, norėdami naudotis bibliotekos spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
 2. Kiekvienas skaitytojas susipažįsta su naudojimosi biblioteka, skaitykla taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.
 3. Skaitytojų perregistravimas vykdomas ne kalendoriniais, o mokslo metais.
 4. Lankytoju yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje ar skaitykloje, nesvarbu kokiu tikslu (pasiimti ar grąžinti spaudinį, pratęsti jo grąžinimo terminą, padirbėti skaitykloje, aplankyti parodą ar kt.).
 5. Baigiantis mokslo metams, skaitytojai privalo atsiskaityti su biblioteka.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

 1. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
 2. Naujai gauti, didelę paklausą turintys spaudiniai, išduodami į namus trumpesniam, negu anksčiau nurodyta, laikotarpiui.
 3. Vienetiniu, retu ar vertingu spaudiniu skaitytojai naudojasi tik skaitykloje.
 4. Naudojimosi spaudiniais ar kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas, jei jo nereikalauja kiti skaitytojai.
 5. Skaitytojas formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Juos grąžinus, tokia pat tvarka skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.
 6. Spaudiniai, informacinė literatūra bei kiti dokumentai, esantys skaitykloje, į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
 7. Tik bibliotekos darbuotojas išduoda spaudinius, kopijuoja tekstus, įjungia kompiuterius bei kitas technines priemones.

Skaitytojo teisės, pareigos, atsakomybė

Skaitytojas turi teisę:

 1. Gauti spaudinį į namus ar skaityklą pagal aukščiau išvardytą tvarką.
 2. Pateikti užklausą žodžiu ar raštu.
 3. Lankytis skaityklos, bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 4. Prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą.
 5. Naudotis kompiuteriu, video, audio aparatūra mokymosi tikslams.
 6. Internete ieškoti, atsispausdinti medžiagą, reikalingą ugdymo procesui.
 7. Įsirašyti informaciją į bet kurią kompiuterinę laikmeną.

Skaitytojas privalo:

 1. Saugoti bibliotekos, skaityklos inventorių, knygas, kompiuterius.
 2. Suklijuoti suplyšusią, ištrinti prirašinėtą knygą.
 3. Pastebėjus leidinių žalojimo, pasisavinimo atvejus, pranešti bibliotekos darbuotojui.
 4. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 5. Nustatytu laiku grąžinti spaudinius arba pratęsti grąžinimo terminą.
 6. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš skaityklos patalpų, baigus darbą juos grąžinti bibliotekos darbuotojui.
 7. Nekeisti bibliotekos, skaityklos fondo sustatymo tvarkos, neperdėti lapų iš vienos bylos į kitą.
 8. Bibliotekoje ir skaitykloje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.
 9. Paltus, striukes palikti rūbinėje;

Skaitytojo atsakomybė:

 1. Mokinys, praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba grąžinti lygiavertį iš reikalingų knygų sąrašo.
 2. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi mokinys, nebedirbantis mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka.
 3. Tyčia sugadinęs bibliotekos, skaityklos turtą, įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka, skaitykla pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, gali būti informuotas gimnazijos vadovas, tėvai ar globėjai.
 4. Skaitytojas privalo atlyginti padarytus nuostolius. Jei jis nepilnametis, tai privalo padaryti jo tėvai ar globėjai.
 5. Skaitytojams, nesilaikantiems naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklių, gimnazijos vadovo įsakymu gali būti laikinai ar visam laikui uždrausta naudotis biblioteka ir skaitykla.
Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35